Privatumo ir slapukų naudojimo politika

Ši VšĮ „Endobiogenikos draugija“ paciento asmens duomenų tvarkymo politika numato, kaip VšĮ „Endobiogenikos draugija“, kurios įmonės kodas 304442428, veikianti adresu Antakalnio g. 40, Vilniuje (toliau – Įstaiga) tvarko Kliento asmens duomenis, įskaitant: – kokius Kliento duomenis tvarko Įstaiga – kokiais tikslais ir pagrindais Įstaiga tvarko Kliento duomenis; – kam gali būti perduodami Kliento duomenys ir iš kur Įstaiga gali gauti paciento duomenis; – Kliento duomenų saugojimo terminai; – Kliento teisės, susijusios su jo asmens duomenų tvarkymu Įstaigoje; – kitus su Kliento asmens duomenų tvarkymu susijusius aspektus.

Šioje kliento asmens duomenų tvarkymo politikoje vartojamos sąvokos atitinka teisės aktuose vartojamas sąvokas, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Įstaiga yra Kliento asmens duomenų valdytoja.

Kokius Kliento duomenis tvarkys Įstaiga?

Įstaiga tvarkys tuos Kliento asmens duomenis, kuriuos Klientas pateiks Įstaigai (vardas, pavardė, amžius, lytis, kontaktinis el.paštas, telefono numeris, diagnozė) įskaitant specialiuosius duomenis, susijusius su sveikata.

Siekiant vykdyti sutartį su Klientu, taip pat tinkamai suteikti paslaugas, kai Klientas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartyje numatytomis sąlygomis yra nukreipiamas pas Įstaigos partnerius – kitas sveikatos priežiūros įstaigas, Įstaiga iš šių įstaigų gali gauti Kliento asmens duomenis, kurie yra reikalingi paslaugų teikimui ar atsiskaitymui už suteiktas paslaugas.

Tvarkant vaizdo duomenis, tvarkomas tik vaizdas (be garso), kuris gaunamas iš vaizdo stebėjimo kamerų, patenkantis į vaizdo stebėjimo lauką.

Kokiais tikslais Įstaiga tvarkys Kliento asmens duomenis?

Įstaiga Kliento asmens duomenis tvarkys tam, kad Įstaiga galėtų: – sudaryti ir vykdyti sutartį su Klientu; – teikti sveikatos priežiūros paslaugas, įskaitant duomenų perdavimą laboratorijoms, kai paslaugų teikimui būtina atlikti tyrimus, kurių pati Įstaiga neatlieka; – įgyvendinti Įstaigai teisės aktų numatytas pareigas, įskaitant suteikti būtinąją medicinos pagalbą, atsakyti į klientų skundus ir kt.; – vykdyti Įstaigos pareigas ir teises, susijusias su valstybinės e. sveikatos informacinės sistemos naudojimu; – administruoti klientų atsiliepimus apie suteiktas paslaugas, atsakyti į klientų užklausas, kurias jie pateikia telefonu ar el. paštu, taip pat internetu; – vykdyti pacientų registraciją, įskaitant siekiant priminti klientams apie jų vizito laiką;

– klientų, lankytojų, darbuotojų bei turto saugumo užtikrinimo tikslu atlieka vaizdo stebėjimą; – susisiekti su Klientu, kai tai reikalinga paslaugų teikimui / sutarties su Klientu vykdymui ir / arba siekiant užtikrinti Kliento interesus ir tinkamą paslaugų kokybę (pavyzdžiui, informuoti Klientą apie tyrimų rezultatus, informuoti Klientą dėl paslaugų apmokėjimo ir kt.).

Kuo remiantis Įstaiga tvarkys Kliento asmens duomenis?

Įstaiga Kliento asmens duomenis, gali tvarkyti šiais pagrindais: – kai klientas sutiko, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys; – tvarkyti duomenis būtina, kad būtų apsaugoti gyvybiniai duomenų subjekto (kliento) interesai; – tvarkyti duomenis būtina, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; – tvarkyti duomenis būtina, siekiant teikti sveikatos priežiūros paslaugas arba valdyti sveikatos priežiūros sistemas, remiantis taikytinais teisės aktais.

Duomenų tvarkymo pagrindai nurodyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 9 str. 2 d. a), c), f), h) punktuose.

Įstaiga netvarko kliento duomenų tiesioginės rinkodaros tikslu.

Kam gali būti teikiami Kliento asmens duomenys?

Įstaiga Kliento asmens duomenis gali teikti: – atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus: kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat valstybės ir savivaldybės institucijoms, biudžetinėms įstaigoms (pavyzdžiui, teritorinėms ligonių kasoms, skundus nagrinėjančioms institucijoms, Nacionaliniam transplantacijos biurui ir kt.); – siekiant vykdyti sutartį su klientu, taip pat tinkamai suteikti paslaugas: tyrimus atliekančioms laboratorijoms, VĮ Registrų centrui, draudimo bendrovėms, su kuriomis Klientas yra sudaręs sutartis; – Įstaiga taip pat gali pasitelkti tam tikrus duomenų tvarkytojus, kuriems gali būti perduoti Kliento asmens duomenys. Tokie duomenų tvarkytojai gali būti: duomenų centrų paslaugas teikiančios įmonės, skambučių centro paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą teikiančios ir prižiūrinčios įmonės, el. pašto ar kitų informacinių technologijų infrastruktūrų paslaugas teikiančios įmonės, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės ar kiti paslaugų teikėjai, kurių paslaugos susijusios su Kliento asmens duomenų saugojimu – Siekiant vykdyti sutartį su Klientu, taip pat tinkamai suteikti paslaugas, kai Klientas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartyje numatytomis sąlygomis yra nukreipiamas pas Įstaigos partnerius – kitas sveikatos priežiūros įstaigas, Įstaiga šioms įstaigoms perduoda Kliento asmens duomenis, kurie yra reikalingi paslaugų teikimui ir kuriuos Įstaiga gauna iš Kliento registracijos metu.

– Vaizdo stebėjimo duomenys gali būti pateikti tik teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms, kurioms toks duomenų pateikimas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus.

Kiek laiko Įstaiga saugos Kliento asmens duomenis?

Klientų asmens duomenys bus saugomi: – teisės aktų nustatytais terminais, atsižvelgiant į tokių duomenų pobūdį ir tikslus, kuriais jie tvarkomi; – tais atvejais, kai duomenų saugojimo terminas nenustatytas teisės aktuose, o taip pat klientų nuotraukos bus saugomos ne ilgiau kaip 3 metus nuo paslaugų pagal šią Sutartį suteikimo pabaigos. – Vaizdo duomenys saugomi 14 kalendorinių dienų, po kurių vaizdo duomenys yra automatiškai ištrinami.

Kliento duomenys gali būti saugomi ilgiau specialiais teisės aktuose numatytais atvejais, nagrinėjant ginčą ar skundą, taip pat, kai tai būtina dėl techninių Įstaigos informacinės sistemos funkcionavimo ypatybių ir saugumo reikalavimų (pvz., atsarginės, rezervinės kopijos ir pan.). Pasibaigus saugojimo terminui, Kliento asmens duomenys bus ištrinti per protingą laiką.

Kokias teises turi Klientas?

Atsižvelgiant į teisės aktų nustatytus ribojimus ir juose nustatytomis sąlygomis, Klientas turi teisę: – prašyti, kad Įstaiga Klientui leistų susipažinti su jo asmens duomenimis; – reikalauti, kad Įstaiga ištaisytų neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis; – reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, kai tam yra teisinis pagrindas; – nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi; – kreiptis į Įstaigos administraciją dėl Kliento asmens duomenų, kuriuos jis pats pateikė Įstaigai ir kurie tvarkomi elektroniniu formatu, perkėlimo Klientui ir / ar kitam duomenų valdytojui.

Kai Kliento duomenys yra tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, Klientas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius; el. paštas: ada@ada.lt).

Kai Kliento asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – Klientas visuomet turi teisę atšaukti duotą sutikimą, pateikdamas prašymą Įstaigai šioje paciento asmens duomenų tvarkymo politikoje ir / arba sutartyje su Klientu nurodytais Įstaigos kontaktais.

Įstaigos kontaktai

Kilus klausimų, dėl Kliento teisių, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, taip pat siekiant įgyvendinti Kliento teises, prašome kreiptis į Įstaigą adresu Antakalnio g. 40, Vilnius, telefonu 870077333, el. paštu info@endobiogenika.lt

SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA

Interneto svetainė www.endobiogenika.lt yra internetinė svetainė (toliau – „Svetainė”), priklausanti VšĮ „Endobiogenikos draugija“ (juridinio asmens kodas 303053744), adresu Antakalnio 40, Vilniuje. Ši Privatumo politika nustato informacijos tvarkymo šioje Svetainėje taisykles.

Naudodamiesi Svetaine ar perduodami mums savo asmens duomenis Svetainėje ar kitais būdais, Jūs būsite susaistyti mūsų galiojančios Privatumo politikos, todėl kaskart lankantis Svetainėje reikėtų peržiūrėti šį tekstą ir įsitikinti, kad su juo sutinkate.

DUOMENŲ RINKIMAS IR PAGRINDINIAI DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI:

Mes renkame ir tvarkome Svetainės lankytojo asmeninę informaciją (toliau – Asmens duomenys), kai Jūs naudojatės svetaine. Šie Asmens duomenys apima – be jokių apribojimų – Jūsų asmeninę informaciją, kurią pateikiate naršydami svetainėje. Ši informacija – tai vardas, el. pašto adresas. Šie Jūsų Asmens duomenys bus tvarkomi Užklausų pateikimo ir atsakymo į jas tikslu. Jei norite pateikti klausimą endobiogenika.lt svetainės kontaktinėje formoje, mes Jūsų Asmens duomenis ir kontaktinius duomenis galėsime panaudoti atsakydami į Jūsų pateiktas užklausas. Siekiant tinkamai atsakyti į Jūsų užklausas, mums gali reikėti su Jumis susisiekti el. paštu.

INFORMACIJA APIE SLAPUKUS:

Šioje Svetainėje yra naudojami slapukai – maži duomenų failai, talpinantys informaciją apie Jūsų naršymą šiame tinklalapyje.

Kas yra slapukai?

Slapukai yra maži tekstiniai failai, saugomi Jūsų įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai Jūs naršote interneto svetainėse. Kitos technologijos, įskaitant duomenis, kuriuos saugome Jūsų naršyklėje ar įrenginyje, su Jūsų įrenginiu susijusius identifikatorius ir kitą programinę įrangą, gali būti naudojamos panašiais tikslais. Slapukai naudojami plačiai, kad svetainės veiktų arba veiktų geriau ir veiksmingiau. Šioje politikoje visos minėtos technologijos vadinamos „slapukais“. Jei šioje Slapukų Politikoje nenurodyta kitaip, naudojami slapukai yra reikalingi endobiogenika.lt Svetainės funkcionalumui bei veikimui. Dauguma slapukų yra ištrinami iš Jūsų įrenginio po Jūsų naršymo seanso pabaigos (sesijos slapukai).

Mes naudojame slapukus, kad galėtume: •užtikrinti, kad Svetainė veiktų taip, kaip ji turi veikti •padidinti Svetainės veikimo greitį ir saugumą •identifikuoti, kada Jūs pakartotinai apsilankote mūsų Svetainėje (funkciniai slapukai) •identifikuoti, kiek lankytojų apsilanko mūsų Svetainėje ir kaip jie joje elgiasi. Tai padeda mums gerinti mūsų Svetainės funkcionalumą, pvz. užtikrinant, kad vartotojai gali rasti tai, ko ieško (analitiniai/veikimo slapukai).

Kaip galite valdyti slapukus?

Savo naršyklę galite sukonfigūruoti taip, kad atsisakytumėte kai kurių ar visų slapukų ar kad būtų prašoma Jūsų leidimo prieš juos priimant. Atkreipkite dėmesį, kad trindami slapukus arba išjungdami slapukų naudojimą ateityje, galite nepasiekti tam tikrų mūsų svetainės dalių ar funkcijų. Informaciją apie tai, kaip galite pakeisti savo naršyklės nustatymus, rasite apsilankę www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org.

Jei prie mūsų Svetainės jungiatės naudodamiesi keliais įrenginiais (pvz. išmaniuoju telefonu, planšetiniu kompiuteriu, kompiuteriu ir t.t.), turite užtikrinti, kad kiekvieno įrenginio naršyklė yra pritaikyta Jūsų slapukų parinktims. Jei pakeisite slapukų nustatymus, tai paveiks ir kitas Jūsų lankomas svetaines.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie trečiųjų šalių slapukų politiką ir valdymo galimybes, skaitykite šių trečiųjų šalių slapukų politikas. Trečiųjų šalių slapukų naudojimą galite deaktyvuoti apsilankę „Network Advertising“ deaktyvavimo puslapyje adresu http://www.networkadvertising.org.