Buying and selling rules

Prekių ar/ir paslaugų pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje mokejimai.endobiogenika.lt taisyklės

 

1.Sąvokos

1.1.Taisyklės – šios prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje  mokejimai.endobiogenika.lt taisyklės.
1.2.Pardavėjas – VšĮ ,,Endobiogenikso institutas’’, juridinio asmens kodas 303053744, PVM mokėtojo kodas LT100010606517, registracijos adresas Antakalnio g. 40, LT-10305, Vilnius.
1.3.Parduotuvė – elektroninė parduotuvė mokejimai.endobiogenika.lt 
1.4. Prekės ir/ar paslaugos šiose taisyklėse apima Pirkėjo pasirinkto laiko konsultacijai pas PASP endobiogenikos specialistą rezervavimą.
1.5. Pirkėjas – fizinis asmuo, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka turintis teisę savo vardu sudaryti sandorius bei šių asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
1.6. Asmens duomenys – elektroninio pašto adresas.  

 

2.Bendrosios nuostatos

2.1.Šios Taisyklės nustato Pardavėjo ir Pirkėjo, apmokančio rezervacijos mokestį už konsultaciją pas pasirinktą PASP endobiogenikos specialistą, pasirinktą dieną, pasirinktu laiku Parduotuvėje, tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, įsigijimo, apmokėjimo, grąžinimo tvarką ir kitus su prekių pirkimu – pardavimu Parduotuvėje susijusius klausimus.
2.2.Taisyklės tampa šalims privalomu dokumentu nuo to momento, kai Pirkėjas su jomis susipažįsta ir sutinka, pažymėdamas varnelę prie teiginio „Su elektroninės parduotuvės taisyklėmis susipažinau ir sutinku“.
2.3.Pirkėjui nesuteikiama galimybė pirkti Parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir/ar su jomis nesutinka.
2.4.Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ir/ar papildyti Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir/ar papildymai įsigalioja juos paskelbus Parduotuvėje.
2.5.Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi Parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.
2.6.Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje, t.y. atitinka Taisyklių 1.4. p. nurodytus kriterijus.
2.7.Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas gauna el.laišku patvirtinimą apie tai, kad mokėjimas už prekes ir paslaugas yra įvykdytas.
2.8.Visos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos sutartys yra saugomos VšĮ ,,Endobiogenikos institutas’’.  

 

3.Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas

3.1.Pirkėjas į registracijos metu nurodytą elektroninį paštą gauna informaciją apie Pirkėjo pasirinktą registracijos datą, laiką, specialistą kartu su rezervacijos mokesčio apmokėjimo nuoroda.
3.2.Pardavėjas turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė Pardavėjui, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai ir kiek tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba Pardavėjo veiklos planavimui ir analizei. Taisyklių 2.2. punkte nustatyta tvarka atliktas šio teisinio dokumento patvirtinimas kartu reiškia sutikimą dėl asmens duomenų panaudojimo šiose Taisyklėse nustatytu tikslu.
3.3.Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi paslaugų pardavimo Parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir/arba telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini paslaugų užsakymui įvykdyti.
3.4. Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi šias teises:
3.4.1. susipažinti su savo duomenimis bei reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis;
3.4.2. bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš pirkimo-pardavimo sutarties, įvykdymui arba Užsakymo įvykdymui;
3.4.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išsiunčiant pranešimą el. Paštu info@endobiogenika.lt arba jį pateikus Pardavėjo buveinės adresu, nurodytu 1.2. punkte.  

 

4.Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1.Pirkėjas įsipareigoja sumokėti sutartą kainą, nes tik tada jam yra rezervuojama konsultacijos data, pasirinktu laiku, pas pasirinktą PASP endobiogenikos specialistą.

 

5.Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
5.2.Jei Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve.
5.3.Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti el. parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
5.4.Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo ne grynaisiais pinigais būdus, nesumoka už prekes per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo Užsakymo pateikimo momento.
5.5.Parduotuvė turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris vadovaujantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.
 
6.Prekių užsakymas ir atsiskaitymo tvarka

6.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
6.2.Pirkėjas, pastebėjęs užsakyme klaidą arba norėdamas užsakymą anuliuoti, privalo nedelsdamas susisiekti telefonu +370 640 78 002 (darbo dienomis, nuo 8:00 iki 17:00) arba el. paštu info@endobiogenika.lt (bet kuriuo metu).
6.3.Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos įskaitant PVM, jei toks būtų taikomas. Parduotuvė pasilieka teisę keisti prekių kainas pasikeitus mokesčių dydžiams. Po nuotolinės sutarties sudarymo prekių kaina nekinta.
6.4.Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
6.4.1. Apmokėjimas internetu. Pasirinkus šį atsiskaitymo už prekes būdą, apmokėjimas vyksta naudojant Mokėjimo incijavimo paslaugą (toliau sutartyje MIP), kurios operatorius yra UAB ,,OPAY solutions’’,
6.4.2. Jeigu Pirkėjas nori už rezervaciją atsiskaityti kitu nei 6.4.1 nurodytu būdu, jis turi parašyti dėl savo užsakymo į info@endobiogenika.lt. Pasirinkus šį atsiskaitymo būdą, Pirkėjas gaus sugeneruotą išankstinę mokėjimo sąskaitą, pagal kurią pavedimą bus galima atlikti pagal šiuos rekvizitus:
Gavėjas: Gavėjas: Endobiogenikos institutas, VšĮ
Gavėjo sąskaita: LT447044060008361579
Gavėjo kodas: 303053744
Gavėjo bankas: AB SEB bankas
Mokėjimo paskirtis: nurodykite išanskstinės sąskaitos numerį.
Pirkėjui apmokėjus rezervacijos mokestį, į el. paštą yra išsiunčiamas rezervacijos patvirtinimo laiškas.
6.5.MIP leidžia atsiskaityti už pasirinktas prekes šiais būdais:
6.5.1. atsiskaityti per AB SEB bankas, AB bankas „Swedbank“, Luminor Bank AB, AB Šiaulių bankas, AB „Citadele“ bankas, UAB „Medicinos bankas“, elektroninės bankininkystės sistemas.
6.6.Pasirinkus punktą, nurodytą 6.4.1. „Apmokėjimas internetu“ mokėjimo būdą , atsakomybė už duomenų saugumą tenka UAB „OPAY“, M. K. Paco g. 4 (IX – įėjimas), LT-10309 Vilnius.

 

7.Užsakymo įvykdymo terminai, prekių pristatymas

7.1.Atlikus mokėjimą, Pirkėjas gaus el.paštu patvirtinimą mokėjimo atlikimą bei rezervacijos patvirtinimą.
7.2. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo pareigos saugoti Pirkėjo pasirinktą rezervaciją pas PASP endobiogenikos specialistą, jeigu Pirkėjas per nustatytą terminą neapmoka rezervacijos mokesčio.

 

8.Prekių grąžinimas ir keitimas

8.1. Pirkėjo sumokėtas rezervacijos mokestis užtikrina Pirkėjo teisę gauti konsultaciją pasirinktą dieną, pasirinktu laiku, pas pasirinktą specialistą. Sumokėtas rezervacijos mokestis yra įskaitomas į konsultacijos kainą.
8.2. Rezervacijos mokestis yra negrąžinamas.
8.3. Pirkėjui atšaukus konsultaciją  likus mažiau nei 48 valandoms iki konsultacijos arba neatvykus į ją, rezervacijos mokestis yra negrąžinamas.

 

8.4. Jei Pirkėjas neatsako į išsiųstą SMS dėl kraujo tyrimų atlikimo ir neperskambina Pardavėjui (Pardavėjas įsipareigoja atlikti ne mažiau kaip 2 telefono skambučius) per 48  valandas, Pirkėjo konsultacija anuliuojama, o sumokėtas registracijos mokestis negrąžinamas. Apie konsultacijos anuliavimą Pardavėjas informuoja Pirkėją el.paštu, kuris buvo nurodytas registracijos į konsultaciją metu, arba telefonu išsiųsdama sms, kuris buvo nurodytas registracijos į konsultaciją metu. 

9.Šalių atsakomybė

9.1.Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
9.2.Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 
10.Informacija ir rinkodara

10.1.Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia el. parduotuvės puslapyje nurodytu telefonu ir el. pašto adresu.
10.2.Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar kitų pranešimų dėl elektroninių tinklų sutrikimų.  

 

11.Baigiamosios nuostatos

Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti derybų būdu, ginčai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka. Prašymą / skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, faks. 852791466, interneto svetainėje vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.